Zapri

Članstvo v Sekciji plesnih šol Slovenije


Članice so gospodarske organizacije, ustanovljene po ZGD, ki delujejo na področju plesne dejavnosti. Članstvo je prostovoljno. Sekcija ima lahko tudi častne člane, ki so fizične ali pravne osebe in imajo dolgoletne zasluge na področju plesnih dejavnosti.

Pravice članic Sekcije so:

  • delegirati delegate v Zbor Sekcije,
  • dajati predloge in pobude organom Sekcije za delo,
  • strokovno izpopolnjujevanje na izobraževalnih seminarjih s področja plesnih in ostalih dejavnosti,
  • da širijo in popularizirajo ples ter si zagotavljajo sredstva za delovanje s prirejanjem plesnih tečajev za otroke, mladino in odrasle, z organiziranjem družabnih večerov in strokovno vodenih plesnih prireditev ter z izvajanjem raznih oblik rekreacijske plesne vadbe ipd.,
  • v dogovoru s PZS prirejajo plesna tekmovanja,
  • sprejemajo pohvale in nagrade za delo na področju plesnih dejavnostih ter za dosežene uspehe.

Dolžnosti članic so:

  • Delegirati delegate v Zbor Sekcije,
  • Spoštovati Ustanovni akt, Pravila delovanja, Kodeks etike in morale v plesu ter vsa ostala pravila in akte SPŠS ter sklepe organov vodenja Sekcije,
  • S svojim delom prispevati k uresničevanju delovnega programa Sekcije,
  • Plačevati dodatni članski prispevek (po sklepu organov upravljanja) Sekciji in sprotno poravnavati tudi vse ostale finančne obveznosti do Sekcije.

Članice Sekcije plesnih šol Slovenije

Za včlanitev v Sekcijo plesnih šol Slovenije izpolnite pristopno izjavo, kateri priložite tudi sklep organa upravljanja organizacije, da sprejema Ustanovni akt Sekcije, Pravila delovanja Sekcije, Kodeks etike in morale v plesu, Disciplinski pravilnik Sekcije ter ostala pravila Sekcije. Plesna šola, ki se želi včlaniti v sekcijo mara pristopni izjavi priložiti tudi seznam strokovnega kadra, ki deluje v okviru organizacije.

O včlanitvi v Sekcijo plesnih šol Slovenije odloča Upravni odbor Sekcije. Pri svoji odločitvi upošteva tudi mnenja obstoječih članic Sekcije, ki jih pisno obvesti o prispelih vlogah kandidatk za članstvo.


Avtor: Sekcija plesnih šol Slovenije - SPŠS
Pripeti dokumenti